Hledání

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti

VersaCo s. r. o.
IČ: 28946413
se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, č. vložky 154992

(dále jen „prodávající“).

Základní informace a kontaktní údaje:
VersaCo s. r. o.
adresa pro doručování písemností:
Benešovská 432/3, 405 02 Děčín 2
kontaktní email: info@versaco.cz
kontaktní telefon: +420 602 515 505

I. Všeobecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a dalších platných právních předpisů.

2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.mcpenshop.cz (dále jen „webová stránka“).

3. Zákazníkem internetového obchodu prodávajícího může být spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (tj. pouze fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a použije pro svou identifikaci přidělené IČ (dále jen „kupující“).

4. Uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu, tj. na dálku, kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

5. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

6. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Právní vztah se řídí obchodními podmínkami účinnými ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

II. Kupní smlouva

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky jeho internetového obchodu.

2. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky kupujícího, kterou prodávající odešle na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v objednávce. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

3. Prodávající má právo objednávku neakceptovat a kupní smlouvu neuzavřít v případě, že zboží není na skladě a již nemá možnost jej zajistit, neboť se např. nevyrábí nebo nedodává anebo pokud jeho dodavatel výrazným způsobem změnil cenu dodávaného zboží. V případě, že kupní smlouva již byla uzavřena a prodávající zjistí skutečnosti vedoucí k nemožnosti plnění z jeho strany, má právo od kupní smlouvy odstoupit a kupující má právo na vrácení již uhrazené kupní ceny.

4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu oprávněn zkontrolovat a upravit své osobní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka se odešle prodávajícímu, klikne-li kupující v internetovém obchodě na tlačítko „Odeslat objednávku”.

5. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

 

III. Právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@versaco.cz.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

5. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8. Shora uvedené právo na odstoupení od smlouvy neslouží kupujícímu jako možnost bezplatného zapůjčení a použití zboží. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí kupující prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

9. V souladu s ustanovením § 1833 OZ odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

10. Dle ust. § 1837 OZ kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

IV. Ceny a platební podmínky

1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, uvedených níže:

DOPRAVA V RÁMCI ČR

⦁ DPD Private, PPL nebo Česká pošta – doručení do druhého dne

⦁ DPD Pickup – doručení do výdejního místa

⦁ Sledování zásilek – v den expedice automaticky odesíláme e-mail s číslem balíku a s odkazem, kde lze sledovat zásilku na internetových stránkách dopravce

CENY DORPAVY V RÁMCI ČR

⦁ DPD Private 100 Kč

⦁ DPD Private večerní doručení + 30 Kč

⦁ PPL 100 Kč

⦁ Česká pošta Balík do ruky 100 Kč

⦁ Česká pošta Balík na poštu 95 Kč

Při nákupu nad 2 000 Kč je doprava ZDARMA a není účtován příplatek za dobírku.

MOŽNOSTI PLATBY ZA ZBOŽÍ

⦁ Dobírka + 50 Kč u jakéhokoliv druhu druhu

⦁ online platební kartou

⦁ online platba z eKonta

⦁ bankovní převod – zboží expedujeme po připsání platby na náš účet

⦁ v hotovosti nebo kartou při osobním odběru v provozovně na adrese ……………………

2. Kupující je oprávněn uhradit kupní cenu zboží níže uvedenými způsoby:

a.) platba předem bankovním převodem

b.) platba přes internetové rozhraní

c.) platba kartou prostřednictvím internetového portálu

d.) na dobírku

Do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

 

V. Dodací podmínky

1. Zasílání přepravní službou v rámci ČR:

Zboží je kupujícímu zasláno přepravní službou DPD Private, PPL nebo Českou poštou dle jeho výběru. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin.
Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@versaco.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

2. Osobní odběr – provozovna:

Kupující si zboží může vyzvednout osobně na adrese vybrané provozovny sítě McPen. V případě objednání zboží přes internetové stránky je nutné vyčkat na potvrzující zprávu přes SMS nebo email, dříve není možné zboží vyzvednout.

 

VI. Odpovědnost za jakost zboží a práva z vadného plnění

1. Odpovědnost z vadného plnění prodávajícího a záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží nákupní doklad.

2. Reklamační řád je k dispozici v příloze těchto obchodních podmínek.

 

VII. Služba školní pohotovost

1. Po dobu vyřizování reklamace kupujícího poskytuje prodávající službu pod názvem „školní pohotovost“.

2. Poskytování této služby je chráněno ochrannou známkou „školní pohotovost“, k níž má výlučná práva prodávající.

3. Ochranná známka školní pohotovost je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR pro oblast školních a kancelářských potřeb, školních aktovek a jejich půjčování a pro související poradenské služby pod číslem 496680.

4. Osobním vyplněním formuláře „školní pohotovost – zapůjčení školní aktovky“ ve vybrané provozovně prodávajícího, projeví kupující zájem o tuto službu. Služba je poskytována ve smyslu ust. § 2390 a násl. OZ, když mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena smlouva o zápůjčce.

5. Předmětem zápůjčky je školní aktovka stejného typu, který kupující reklamuje, dle výběru a volby prodávajícího s tím, že bude-li prodávající disponovat více kusy tohoto typu aktovky, bude kupující oprávněn z tohoto výběru zvolit preferovaný kus.

6. Zápůjčka školní aktovky je bezúplatná a trvá pouze po dobu vyřízení reklamace. Ke dni vyřízení reklamace je kupující povinen vrátit zapůjčenou aktovku prodávajícímu.

7. Kupující je povinen vrátit zapůjčenou aktovku ve stavu, v jakém mu byla zapůjčena, tj. bez poškození. V případě poškození či zničení zapůjčené aktovky je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu.

 

VIII. Ochrana osobních údajů kupujícího – fyzické osoby

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením EU č. 2016/679 ( GDPR- General Data Protection Regulation).

2. Kupující poskytuje prodávajícímu své osobní údaje vyplněním objednávky za účelem plnění povinností z uzavřené kupní smlouvy.

3. Kupující poskytuje tam uvedené osobní údaje dobrovolně, pravdivě a přesně. Kupující má právo na opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, popř. na jejich doplnění. Kupující se zavazuje své osobní údaje aktualizovat, popř. opravovat, pokud dojde k jejich změně.

4. Souhlas kupujícího se zpracováváním osobních údajů, uvedených do objednávky, (dále jen jako „osobní údaje“), uděluje kupující před odesláním objednávky, aktivním kliknutím na tlačítko „Souhlas se zpracováváním osobních údajů“.

5. Kupující je oprávněn Souhlas se zpracováváním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) kdykoliv odvolat. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6. Odvolání Souhlasu lze učinit písemně na kontaktní adresu prodávajícího anebo elektronicky na elektronickou poštovní adresu prodávajícího.

7. Pokud nebude Souhlas odvolán dříve, platí, že byl udělen na dobu 5ti let.

8. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

9. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány prostřednictvím informačního systému prodávajícího se zajištěním jejich ochrany vhodnou formou technického a organizačního zabezpečení. Osobní údaje kupujícího nebudou zpřístupňovány žádným třetím osobám, vyjma vybraných zaměstnanců a případně vyjma externího zpracovatele osobních údajů. V každém případě prodávající zajistí jejich zabezpečení a ochranu.

10. Po odvolání Souhlasu se prodávající zavazuje osobní údaje kupujícího zlikvidovat. Po žádosti o opravu osobních údajů se prodávající zavazuje tyto údaje opravit.

11. Kupující má dle čl. 17 GDPR právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, mimo jiné pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; kupující odvolá Souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; kupující vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; anebo pokud kupující vznese námitky čl. 21 odst. 2 GDPR; dále pak pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně anebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 GDPR.

12. V případě, že prodávající nesplní své povinnosti při zpracovávání osobních údajů na základě Souhlasu, má kupující právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. V případě, že kupující klikne na tlačítko „Mám zájem o obchodní sdělení“, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. V případě, že kupující klikne na tlačítko „ Souhlasím s ukládáním cookies“, souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.

3. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a právní vztah se řídí právem ČR i v případě, že právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek.

4. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Tyto obchodní podmínky jsou pro platné jako nákupy v internetovém obchodu provozovaném prodávajícím. Účinnost obchodních podmínek od 1. 1. 2019.

 

Přílohy:

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

Reklamační řád

Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Fénix Praha

Síť papírnictví McPen se opět rozšířila! V pátek 4.5. jsme otevřeli novou prodejnu v NC Fénix v Praze. Věříme, že se vám bude líbit!

Zavřít
Pošlete nám svůj životopis

    X