Hledání

Zpracování osobních údajů

I. Ochrana osobních údajů kupujícího – fyzické osoby

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením EU č. 2016/679 ( GDPR- General Data Protection Regulation).

2. Kupující poskytuje prodávajícímu své osobní údaje vyplněním objednávky za účelem plnění povinností z uzavřené kupní smlouvy.

3. Kupující poskytuje tam uvedené osobní údaje dobrovolně, pravdivě a přesně. Kupující má právo na opravu nepřesných či nesprávných osobních údajů, popř. na jejich doplnění. Kupující se zavazuje své osobní údaje aktualizovat, popř. opravovat, pokud dojde k jejich změně.

4. Souhlas kupujícího se zpracováváním osobních údajů, uvedených do objednávky, (dále jen jako „osobní údaje“), uděluje kupující před odesláním objednávky, aktivním kliknutím na tlačítko „Souhlas se zpracováváním osobních údajů“.

5. Kupující je oprávněn Souhlas se zpracováváním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) kdykoliv odvolat. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6. Odvolání Souhlasu lze učinit písemně na kontaktní adresu prodávajícího anebo elektronicky na elektronickou poštovní adresu prodávajícího.

7. Pokud nebude Souhlas odvolán dříve, platí, že byl udělen na dobu 5ti let.

8. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

9. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány prostřednictvím informačního systému prodávajícího se zajištěním jejich ochrany vhodnou formou technického a organizačního zabezpečení. Osobní údaje kupujícího nebudou zpřístupňovány žádným třetím osobám, vyjma vybraných zaměstnanců a případně vyjma externího zpracovatele osobních údajů. V každém případě prodávající zajistí jejich zabezpečení a ochranu.

10. Po odvolání Souhlasu se prodávající zavazuje osobní údaje kupujícího zlikvidovat. Po žádosti o opravu osobních údajů se prodávající zavazuje tyto údaje opravit.

11. Kupující má dle čl. 17 GDPR právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, mimo jiné pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; kupující odvolá Souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; kupující vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; anebo pokud kupující vznese námitky čl. 21 odst. 2 GDPR; dále pak pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně anebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 GDPR.

12. V případě, že prodávající nesplní své povinnosti při zpracovávání osobních údajů na základě Souhlasu, má kupující právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

II. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. V případě, že kupující klikne na tlačítko „Mám zájem o obchodní sdělení“, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. V případě, že kupující klikne na tlačítko „ Souhlasím s ukládáním cookies“, souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Otevřeli jsme pro Vás novou prodejnu Fénix Praha

Síť papírnictví McPen se opět rozšířila! V pátek 4.5. jsme otevřeli novou prodejnu v NC Fénix v Praze. Věříme, že se vám bude líbit!

Zavřít
Pošlete nám svůj životopis

    X